ประกาศการลงทะเบียนผ่าน Internet PDF พิมพ์ อีเมล

      ประกาศจากฝ่ายทะเบียน เรื่อง การลงทะเบียนผ่านทาง Internet Online

http://edu2008.rru.ac.th/student/          

                            || คู่มือการลงทะเบียนผ่าน Internet Online ||

 
*******************Industrial Management Engineering Program.************************* สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม